سوالات متداول

ثبت دامنه ی جدید به چه صورت انجام میگیرد؟

ثبت دامنه ی جدید با توجه به نام انتخابی کاربر و توسط سایت سازه انجام میشود.

بعد از خرید هاست دسترسی به پنل سایتمان چگونه است؟

بعد از خرید سایت انتخابی اطلاعات دسترسی به پنل هاست از طریق سایت سازه به کاربر ارائه خواهد شد.

دانلود دموی سایت تا چه مدتی برای ما فعال است؟

تا 24 ساعت دموی سایت دانلود شده در اختیار کاربر است و پس از آن در صورت انتخاب کردن، کاربر باید اقدام به خرید سایت و ثبت دامنه کند.

طرز دانلود و استفاده ی یک دمو به چه صورت است؟

محتوای تغییر وضعیت

تغییراتی که روی دمو اعمال میکنیم بعد از ثبت دامنه از بین میرود؟

این تغییرات فقط طی 24 ساعت بر روی دمو باقی میماند و فقط برای آشنایی کاربران با دمو است.