مشخصات کلی

لوگوی “جهان نما” با موضوع شرکتی برای وبسایت مجتمع ارگ عظیم جهان نما در اصفهان طراحی شده است. در این لوگو سعی شده است تا یک سمبل تاریخی برای این مجتمع عظیم جهت تاثیرگذاری هرچه بیشتر استفاده شود. همچنین کلمه “ارگ” در این لوگو گنجانده شده است.