مشخصات کلی

لوگوی “سایت سازه” با موضوع شرکتی برای وبسایت مجموعه سایت سازه در اصفهان طراحی شده است. در این لوگو از حرف S انگلیسی برای لوگوی این مجموعه استفاده شده است.

نمونه کارهای مشابه